دكتر ستاری از شرکت دانش ‌بنیان کشت و صنعت رعنا بازديد نمود