مهندس محسن زندي در نشست خبري کنفرانس بین المللی انرژی‌های تجدیدپذیر و ...

دبير اجرايي هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران گفت: برنامه داریم تا اولین انجمن علمی انرژی‌های تجدیدپذیر وزارت علوم و نیز اولین انجمن کارآفرینی در...